ค้นหางานวิจัยนักศึกษา
งานวิจัยทั้งหมด : 974
ข้อมูล ณ วันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ :
1
วันนี้ :
28
เมื่อวานนี้ :
47
เดือนนี้ :
1086
เดือนที่ผ่านมา :
1641
ทั้งหมด :
75710
วันที่เริ่มนับ :
9 มี.ค. 2560
งานวิจัย
 
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ที่ปรึกษาร่วม 1
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
ที่ปรึกษาร่วม 2
รศ.ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ประธานกรรมการสอบ
กรรมการสอบ
ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ผู้วิจัย
รหัสนักศึกษา : 4532100023
ชื่อ - นามสกุล : นาง มัฎฐวรรณ ลี้ยุทธนานนท์
ข้อมูลงานวิจัย
ประเภทงานวิจัย :
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา :
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ชื่องานวิจัย (ไทย) :
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
ชื่องานวิจัย (Eng) :
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
ISBN :
ปี พ.ศ. อนุมัติหัวข้อ :
พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. จบสมบูรณ์ :
พ.ศ. 2560
บทคัดย่อ (ไทย)
บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการ ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 16 คนโดยกลุ่มทดลองดำเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้สร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามรูปแบบปกติ ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แผนการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ค่าวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ระหว่าง .02-.08 และทดสอบความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟ่าของแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน เท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ การตระหนักรู้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การกำหนดปัญหา และการตั้งสมมติฐาน การแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา การปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการยอมรับข้อสรุปของดำเนินการแก้ปัญหา 2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างวิจารณญาณหลังการได้รับการสอนตามรูปแบบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนของกลุ่มทดลอง อยู่ในระดับมาก โดยมีวิธีการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การตั้งคำถาม การสะท้อนคิด การสืบค้นข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ไฟล์แนบ (ไทย)
1. บทคัดย่อ Pdf (ไทย) :
2. Fulltext Pdf (ไทย) :
3. รูปปกงานวิจัย (ไทย) :
บทคัดย่อ (Eng)
ไฟล์แนบ (Eng)
1. บทคัดย่อ Pdf (Eng) :
2. Fulltext Pdf (Eng) :
3. รูปปกงานวิจัย (Eng) :
สถานที่เก็บงานวิจัย
อาคาร :
ห้อง :
ตู้ :
ชั้น :
สถานะของงานวิจัย
สถานะของงานวิจัย :
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
สถานะขั้นตอน :
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
ขั้นที่ 1) หัวข้อผ่านการพิจารณา
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 1 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 2) การขออนุมัติบทที่ 1-2
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 2 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 3) การขออนุมัติบทที่ 3
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 3 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 4) การขออนุมัติเครื่องมือวิจัย
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 4 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 5) การขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 5 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 6) การขออนุมัติบทที่ 4
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 6 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 7) การขออนุมัติบทที่ 5
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 7 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 8) การขออนุมัติสอบปกป้อง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 8 :
-
หมายเหตุ :
ขั้นที่ 9) การขออนุมัติส่งเล่ม/จบการศึกษา
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ :
-
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา :
-
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 9 :
-
หมายเหตุ :
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ชื่อคำสั่งที่ 1 :
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
เลขที่หนังสือ :
คำสั่ง โครงการ
วันที่คำสั่ง :
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ชื่อคำสั่งที่ 2 :
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
เลขที่หนังสือ :
คำสั่ง โครงการ
วันที่คำสั่ง :
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ชื่อคำสั่งที่ 3 :
เลขที่หนังสือ :
วันที่คำสั่ง :
-
จำนวนคนเข้าดู : 325 คน