ลำดับ
ที่ปรึกษาหลัก
ที่ปรึกษาร่วม 1
ที่ปรึกษาร่วม 2
ประธานกรรมการสอบ
กรรมการสอบ
ผู้วิจัย
ประเภทงานวิจัย
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่องานวิจัย (ไทย)
ชื่องานวิจัย (Eng)
บทคัดย่อ (ไทย)
บทคัดย่อ (Eng)
ISBN
ปี พ.ศ. อนุมัติหัวข้อ
ปี พ.ศ. จบสมบูรณ์
สถานที่เก็บงานวิจัย
สถานะของงานวิจัย
สถานะขั้นตอน
วันที่อนุมัติจบ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3
ขั้นที่ 1) หัวข้อผ่านการพิจารณา
ขั้นที่ 2) การขออนุมัติบทที่ 1-2
ขั้นที่ 3) การขออนุมัติบทที่ 3
ขั้นที่ 4) การขออนุมัติเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 5) การขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง
ขั้นที่ 6) การขออนุมัติบทที่ 4
ขั้นที่ 7) การขออนุมัติบทที่ 5
ขั้นที่ 8) การขออนุมัติสอบปกป้อง
ขั้นที่ 9) การขออนุมัติส่งเล่ม/จบการศึกษา
อาคาร
ห้อง
ตู้
ชั้น
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 1
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 2
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 3
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 4
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 5
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 6
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 7
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 8
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 9
หมายเหตุ
1
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
รหัสนักศึกษา : 2552101921 นาง ปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมปฏิบัติการแบบแก้ปัญหา เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Effects of Manipulative Problem Solving Activities in the Topic of Trigonometric Ratios on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Connection Ability of Mathayom Suksa III Students at Praprom Pittaya Nusorn School in Nakhon Si Thammarat Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
ผศ.ดร. วินิจ เทือกทอง
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
รหัสนักศึกษา : 2552101392 นางสาว นภสินธุ์ กลิ่นบำรุง
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนตามแนวทางห้องเรียนกลับด้านโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Effects of Learning Activities in Flipped Classroom Environment with Computer-Assisted Instruction in the Topic of Complex Number on Mathematics Learning Achivement and Attitude toward Mathematics of Mathayom Suksa V Students at Sena “Senaprasit” School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
ผศ.ดร. วินิจ เทือกทอง
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
รหัสนักศึกษา : 2552102309 นางสาว บุษยารัตน์ วันสุพงศ์
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัย เรื่องฟังก์ชัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี
The Effects of Mathematics Learning Activities Using the Inductive and Deductive Method in the Topic of Functions on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Reasoning Abilities of Mathayom Suksa IV Students at Sammuk Christian Academy School in Chon Buri Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
รหัสนักศึกษา : 2552102192 นาย ธรรมรัตน์ กรีธาธร
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
The Effects of Mathematics Learning Activities Focusing on Proving in the Topic of Parallel Lines on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Reasoning Ability of Mathayom Suka II Students at Chumchon Wad Sai Noi School in Nonthaburi Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. อลงกต ใหม่ด้วง
รหัสนักศึกษา : 2552100287 นาย นพดล อุณหศิริกุล
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามรถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังง
The Effects of Mathematics Learning Activities Using GeoGebra Program in the Topic of Introduction to Calculus on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Problem Solving Ability of Mathayom Suksa VI Students at Takuapa Senanukul School in Phang Nga Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. อลงกต ใหม่ด้วง
รหัสนักศึกษา : 2552100477 นางสาว เกษราภรณ์ สุระ
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมสำรวจทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
The Effects of Mathematical Exploration Activities Using the GeoGebra Program in the Topic of Complex Number on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Connection Ability of Mathayom Suksa V Students at Banharn Jamsai Wittaya School 1 in Suphan Buri Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. รณชัย ปานะโปย
รหัสนักศึกษา : 2552101418 นาย ณัฐวุฒิ ทาตาล
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล และ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
The Effects of Using a Problem Solving Activities Package for Mathematically Gifted Students on Mathematics Reasoning and Communications Abilities of Mathayom Suksa I Students at Stri Srinan School in Nan Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
รศ. อุบล กลองกระโทก
รหัสนักศึกษา : 2552100592 นางสาว อรพรรณ ทองศรีนาค
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมสำรวจทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เรื่องภาคตัดกรวย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
The Effects of Mathematical Exploration Activities Using GeoGebra Program in the Topic of Conic Sections on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Problem Solving Ability of Mathayom Suksa IV Students at Banharn Jamsai Wittaya School 1 in Suphan Buri Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. ภัทรวดี หาดแก้ว
รหัสนักศึกษา : 2552102275 นางสาว สุไวย๊ะ วาเหตโดย
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดสตูล
The Effects of Mathematics Learning Activities Related to Real Life Using the KWDL Technique in the Topic of Word Problems on Addition, Subtraction, Multiplication and Division on Mathematics Learning Achievement and Number Sense of Prathom Suksa IV Students at Ban Rai School in Satun Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. ภัทรวดี หาดแก้ว
รหัสนักศึกษา : 2552100253 นางสาว สาวิตรี พวงจำ
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการสอนเพื่อพัฒนามโนมติ เรื่องเศษส่วนและทศนิยมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนินสุขาราม กรุงเทพมหานคร
The Effects of Mathematics Learning Activities for Concept Development in the Topic of Fractions and Decimals on Mathematics Achievement and Number Sense of Prathom Suksa IV Students at Wat Ninsukharam School in Bangkok Metropolis
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
ผศ.ดร. วินิจ เทือกทอง
รหัสนักศึกษา : 2552100337 นาง มนต์ทิพย์ แก้วเจริญ
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad เรื่องพาราโบลา และวงรี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี
The Effects of Inquiry Learning Activities Using the Geometer’s Sketchpad Program in the Topic of Parabolas and Ellipses on Mathematics Learning Achievement and Problem Solving Abilities of Mathayom Suksa IV Students at Siprachan “Methipramuk” School in Suphan Buri Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. รณชัย ปานะโปย
รหัสนักศึกษา : 2552101624 นางสาว ภคิณี วงษ์คำ
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การทำโครงงาน ที่มีผลต่อความสามารถในการทำโครงงาน และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
The Effects of Using a Mathematics Project Learning Activities Package on the Ability to Conduct Mathematics Projects and Attitude toward Mathematics of Mathayom Suksa I Students at Ratchasima Witthayalai School in Nakhon Ratchasima Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
รหัสนักศึกษา : 2552100634 นางสาว ปรียาวรรณ ยั่งยืน
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา จังหวัดสตูล
The Effects of Using the Mathematics Recreation Activities in the Topic of Addition, Subtraction, Multiplication and Division on Mathematics Learning Achievement and Attitude toward Mathematics of Prathom Suksa IV Students at Puripornchaisuksa School in Satun Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
รศ. อุบล กลองกระโทก
รหัสนักศึกษา : 2552101103 นาง เบญญาภา โรจนปัทมกร
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมสำรวจทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว
The Effects of Mathematics Exploration Activities Using The Geometer’s Sketchpad Program in The Topic of Second Degree Polynomial Factorization on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Reasoning Ability of Mathayom Suksa II Students at Ban Keang Wittaya School in Sa Keao Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
อ.ดร. ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
รหัสนักศึกษา : 2552102481 นาง นิภาพิมพ์ ปิมปา
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่องลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
The Efftect of Discovery Learning Activities in the Topic of Arithmetic Sequence and Geometric Sequence on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Reasoning Ability of Mathayom Suksa VI Students at Suanboonyopatham Lamphun School in Lamphun Province
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-