ลำดับ
ที่ปรึกษาหลัก
ที่ปรึกษาร่วม 1
ที่ปรึกษาร่วม 2
ประธานกรรมการสอบ
กรรมการสอบ
ผู้วิจัย
ประเภทงานวิจัย
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่องานวิจัย (ไทย)
ชื่องานวิจัย (Eng)
บทคัดย่อ (ไทย)
บทคัดย่อ (Eng)
ISBN
ปี พ.ศ. อนุมัติหัวข้อ
ปี พ.ศ. จบสมบูรณ์
สถานที่เก็บงานวิจัย
สถานะของงานวิจัย
สถานะขั้นตอน
วันที่อนุมัติจบ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3
ขั้นที่ 1) หัวข้อผ่านการพิจารณา
ขั้นที่ 2) การขออนุมัติบทที่ 1-2
ขั้นที่ 3) การขออนุมัติบทที่ 3
ขั้นที่ 4) การขออนุมัติเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 5) การขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง
ขั้นที่ 6) การขออนุมัติบทที่ 4
ขั้นที่ 7) การขออนุมัติบทที่ 5
ขั้นที่ 8) การขออนุมัติสอบปกป้อง
ขั้นที่ 9) การขออนุมัติส่งเล่ม/จบการศึกษา
อาคาร
ห้อง
ตู้
ชั้น
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 1
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 2
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 3
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 4
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 5
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 6
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 7
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 8
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 9
หมายเหตุ
1
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รศ.ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รหัสนักศึกษา : 4532100023 นาง มัฎฐวรรณ ลี้ยุทธนานนท์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการ ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 16 คนโดยกลุ่มทดลองดำเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้สร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามรูปแบบปกติ ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แผนการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ค่าวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ระหว่าง .02-.08 และทดสอบความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟ่าของแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน เท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ การตระหนักรู้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การกำหนดปัญหา และการตั้งสมมติฐาน การแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา การปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการยอมรับข้อสรุปของดำเนินการแก้ปัญหา 2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างวิจารณญาณหลังการได้รับการสอนตามรูปแบบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนของกลุ่มทดลอง อยู่ในระดับมาก โดยมีวิธีการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การตั้งคำถาม การสะท้อนคิด การสืบค้นข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร. วิชัย วงศ์ใหญ่
รหัสนักศึกษา : 4532100015 นาย กิตติคุณ รุ่งเรือง
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ
Development of Thai History Curriculum for International Program Students
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
รหัสนักศึกษา : 4532100080 นาง ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี สำหรับจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา
Development of an Integrated Learning Model on Local Wisdom of Suphan Buri for Instruction in the Primary Level Social Studies, Religion and Culture Learning Area
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รหัสนักศึกษา : 4532100000 ว่าที่พันตรี พสิษฐ์ พึ่งเดช
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำทางวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
The development of training curriculum potentcail and capacity building for teachers group leaders for the Teachers to enhance their career and technology department in the secondary educational service area office 10
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1184/2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล
ผศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผศ.ดร. พูนทรัพย์ นาคนาคา
ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น
รหัสนักศึกษา : 4532100031 นาง จุฑารัตน์ ขอเชื้อกลาง
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารายวิชาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล
Development of the ASEAN Studies Course in the Foreign Language (English) Learning Area of School-Based Curriculum for Upper Secondary Students in World Class Standard Schools
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร. ประจวบจิตร ธรรมประทีป
ผศ.ดร. ชนาธิป พรกุล
รหัสนักศึกษา : 4532100023 นางสาว จำริต กำจาย
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการใช้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of a Learning Management Model to Enhance Critical Thinking and Reasoning Ability for Prathom Suksa III Students
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล
ผศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
อ.ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น
รหัสนักศึกษา : 4532100114 นาย สรรเสิญ เลาหสถิตย์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of an Instructional Model in English Course Using Computer Assisted Language Learning (CALL) with Peer Interaction Activities for Prathom Suksa III Students
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
รศ.ดร. อรุณี หรดาล
รหัสนักศึกษา : 4532100049 นางสาว นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้
A development of the elderly study course for undergraduate students in the institutions of higher education in three southern border provinces
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
ผศ.ดร. สุวรรณี ยหะกร
ผศ.ดร. อภิรักษ์ อนะมาน
ผศ.ดร. ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
ศ.ดร. สุจริต เพียรชอบ
รหัสนักศึกษา : 4532100098 นาง วัชราภรณ์ วัตรสุข
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มพหุวัฒนธรรม
School – Based Curriculum Development in the Thai Language, Learning Area at the Elementary Education Level for Multicultural Schools
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
รศ.ดร. นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล
รหัสนักศึกษา : 4532800044 นาย อรรถพล ม่วงสวัสดิ์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาทางไกล
นายอรรถพล ม่วงสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการสอนเสริมภาษาอังกฤษผ่านเว็บสำหรับสาขาวิชาธุรกิจการบินในระดับอุดมศึกษา Development of a Web-Based English Supplementary Teaching Model for Airline Business Program in Higher Education
Development of a Web-Based English Supplementary Teaching Model for Airline Business Program in Higher Education
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-