ลำดับ
ที่ปรึกษาหลัก
ที่ปรึกษาร่วม 1
ที่ปรึกษาร่วม 2
ประธานกรรมการสอบ
กรรมการสอบ
ผู้วิจัย
ประเภทงานวิจัย
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่องานวิจัย (ไทย)
ชื่องานวิจัย (Eng)
บทคัดย่อ (ไทย)
บทคัดย่อ (Eng)
ISBN
ปี พ.ศ. อนุมัติหัวข้อ
ปี พ.ศ. จบสมบูรณ์
สถานที่เก็บงานวิจัย
สถานะของงานวิจัย
สถานะขั้นตอน
วันที่อนุมัติจบ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3
ขั้นที่ 1) หัวข้อผ่านการพิจารณา
ขั้นที่ 2) การขออนุมัติบทที่ 1-2
ขั้นที่ 3) การขออนุมัติบทที่ 3
ขั้นที่ 4) การขออนุมัติเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 5) การขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง
ขั้นที่ 6) การขออนุมัติบทที่ 4
ขั้นที่ 7) การขออนุมัติบทที่ 5
ขั้นที่ 8) การขออนุมัติสอบปกป้อง
ขั้นที่ 9) การขออนุมัติส่งเล่ม/จบการศึกษา
อาคาร
ห้อง
ตู้
ชั้น
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 1
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 2
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 3
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 4
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 5
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 6
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 7
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 8
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 9
หมายเหตุ
1
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รศ.ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รหัสนักศึกษา : 4532100023 นาง มัฎฐวรรณ ลี้ยุทธนานนท์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการ ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 16 คนโดยกลุ่มทดลองดำเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้สร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามรูปแบบปกติ ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แผนการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ค่าวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ระหว่าง .02-.08 และทดสอบความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟ่าของแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน เท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ การตระหนักรู้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การกำหนดปัญหา และการตั้งสมมติฐาน การแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา การปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการยอมรับข้อสรุปของดำเนินการแก้ปัญหา 2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างวิจารณญาณหลังการได้รับการสอนตามรูปแบบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนของกลุ่มทดลอง อยู่ในระดับมาก โดยมีวิธีการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การตั้งคำถาม การสะท้อนคิด การสืบค้นข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-