ลำดับ
ที่ปรึกษาหลัก
ที่ปรึกษาร่วม 1
ที่ปรึกษาร่วม 2
ประธานกรรมการสอบ
กรรมการสอบ
ผู้วิจัย
ประเภทงานวิจัย
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่องานวิจัย (ไทย)
ชื่องานวิจัย (Eng)
บทคัดย่อ (ไทย)
บทคัดย่อ (Eng)
ISBN
ปี พ.ศ. อนุมัติหัวข้อ
ปี พ.ศ. จบสมบูรณ์
สถานที่เก็บงานวิจัย
สถานะของงานวิจัย
สถานะขั้นตอน
วันที่อนุมัติจบ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3
ขั้นที่ 1) หัวข้อผ่านการพิจารณา
ขั้นที่ 2) การขออนุมัติบทที่ 1-2
ขั้นที่ 3) การขออนุมัติบทที่ 3
ขั้นที่ 4) การขออนุมัติเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 5) การขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง
ขั้นที่ 6) การขออนุมัติบทที่ 4
ขั้นที่ 7) การขออนุมัติบทที่ 5
ขั้นที่ 8) การขออนุมัติสอบปกป้อง
ขั้นที่ 9) การขออนุมัติส่งเล่ม/จบการศึกษา
อาคาร
ห้อง
ตู้
ชั้น
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 1
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 2
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 3
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 4
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 5
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 6
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 7
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 8
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 9
หมายเหตุ
1
รศ.ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
รศ.ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร
รหัสนักศึกษา : 2552800373 นาย มนัส แก้วแดง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร
The Effects of Using a Guidance Activities Package to Develop Social Adjustment Skills of Mathayom Suksa III Students at Ban Tubwang School in Chumphon Province
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
รศ.ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
รศ.ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร
รหัสนักศึกษา : 2552801041 นาง ยุพาพรรณ ศิริอ้าย
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการอารมณ์และความเครียดของเด็กกำพร้า มูลนิธิห่วงใยเด็กกำพร้า จังหวัดเชียงใหม่
The Effects of Using a Guidance Activities Package to Develop Life Skills for Coping with Emotion and Stress of Orphan in The Care Corner Orphanage Foundation, Chiang Mai Province
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
รศ.ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
รศ.ดร. ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รหัสนักศึกษา : 2550800282 นาย อภิวัฒน์ บัวลอย
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการติดสินใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
The Effects of Using a Guidance Activities Package to Develop Life Skills for Deciaion Making of First Students of North Chiang Mai University
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
รศ.ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
รศ.ดร. นิรนาท แสนสา
รหัสนักศึกษา : 2552800753 นาง จันทร์ทิมา ขุนบำรุง
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองต่อเรื่องเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
The Effects of Using Guidance Activity Package for Enhancing Self - awareness of Sex in Mathayom Suksa II Students Horpha School , Chiangmai Province
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
รศ.ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
รศ.ดร. ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รหัสนักศึกษา : 2552800316 นางสาว สาริณี สกุลสุข
วิทยานิพนธ์
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ผลของการให้การปรึกษาแบบรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดขาในโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
The Effects of Individual Counseling to Enhance Happiness of Diabetic Patients after Leg Amputation in Nakhonpanom Hospital , Nakhonpanom Province
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-