ลำดับ
ที่ปรึกษาหลัก
ที่ปรึกษาร่วม 1
ที่ปรึกษาร่วม 2
ประธานกรรมการสอบ
กรรมการสอบ
ผู้วิจัย
ประเภทงานวิจัย
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่องานวิจัย (ไทย)
ชื่องานวิจัย (Eng)
บทคัดย่อ (ไทย)
บทคัดย่อ (Eng)
ISBN
ปี พ.ศ. อนุมัติหัวข้อ
ปี พ.ศ. จบสมบูรณ์
สถานที่เก็บงานวิจัย
สถานะของงานวิจัย
สถานะขั้นตอน
วันที่อนุมัติจบ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3
ขั้นที่ 1) หัวข้อผ่านการพิจารณา
ขั้นที่ 2) การขออนุมัติบทที่ 1-2
ขั้นที่ 3) การขออนุมัติบทที่ 3
ขั้นที่ 4) การขออนุมัติเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 5) การขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง
ขั้นที่ 6) การขออนุมัติบทที่ 4
ขั้นที่ 7) การขออนุมัติบทที่ 5
ขั้นที่ 8) การขออนุมัติสอบปกป้อง
ขั้นที่ 9) การขออนุมัติส่งเล่ม/จบการศึกษา
อาคาร
ห้อง
ตู้
ชั้น
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
ชื่อคำสั่ง
เลขที่หนังสือ
วันที่คำสั่ง
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 1
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 2
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 3
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 4
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 5
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 6
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 7
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 8
หมายเหตุ
วันที่นักศึกษาเริ่มขออนุมัติ
วันที่อาจารย์เริ่มพิจารณา
วันที่ผ่านการอนุมัติขั้นที่ 9
หมายเหตุ
1
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร. ดวงเดือน พินสุวรรณ์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามแนวคิดสเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Development of a Physics Instruction Model Based-on STEM Education Approach to Enhance Physics Learning Achievement, Critical Thinking, and Adversary Quotient of Upper Secondary Students
พ.ศ. 2558
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
ศ.ดร.นายแพทย์ เรือน สมณะ
รหัสนักศึกษา : 4512100019 นาง ทองปาน บุญกุศล
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการถ่ายโยง ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
Development of an Instructional Model to Enhance Knowledge Transfer Ability and Task Performance Ability of Nursing Students
-
พ.ศ. 2556
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา
คำสั่ง สอบโครงการ
23 มิถุนายน พ.ศ. 2552
1778/2552
4059/2553
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร. ไสว ฟักขาว
รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
อ.ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ
รหัสนักศึกษา : 4542100021 นาง วริศนันท์ เดชปานประสงค์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริม 5 จิตแห่งอนาคต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of an Instructional Model with the Emphasis on Thinking Processes to Enhancing 5 Minds for the Future of Mathayom Suksa 1 Students
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การดาเนินการวิจัย มีดังนี้ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงสารวจพฤติกรรมบ่งชี้จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 835,068 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 400 คน จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มาโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แผนการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดประสิทธิผลของรูปแบบ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความเที่ยง (Reliability) และการวิเคราะห์เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีหน่วยการสุ่ม คือ ห้องเรียน แล้วสุ่มห้องเรียนที่ได้เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ผลการสารวจพฤติกรรมบ่งชี้จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ 2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) ขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การลับสมอง ขั้นที่ 2 การจัดประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติและการพัฒนา และขั้นที่ 4 การสรุปสังเคราะห์ และ (4)การวัดและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านความมีวินัยในตนเองทางการเรียน ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกของพฤติกรรมด้านการเคารพและเข้าใจผู้อื่น การแสดงออกของ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 41 ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 พฤติกรรมด้านจริยธรรม หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 4. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านและโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสาคัญ รูปแบบการเรียนการสอน, วิชาวิทยาศาสตร์, จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต
ABSTRACT The objectives of this research were 1) to develop a science instruction model enhancing five minds for the future for Mathayom Suksa I students; and 2) to study the effectiveness of the science instruction model enhancing five minds for the future for Mathayom Suksa I students. The research process comprised the following phases: The first phase was a survey of Mathayom Suksa I students’ behavior characteristics indicating five minds for the future. The research population comprised 835,068 Mathayom Suksa I students studying in the first semester of the 2013 academic year. The research sample consisted of 400 Mathayom Suksa I students from schools in the Northern, Central, North Eastern, and Southern regions, obtained by multi-stage sampling. The sample size was determined based on Taro Yamane’s Sample Size Table at the 95 per cent confidence level. The second phase was the development of the science instruction model enhancing five minds for the future for Mathayom Suksa I students. In this phase the first draft of the science instruction model enhancing five minds for the future for Mathayom Suksa I students was developed by the researcher. Then, it was submitted to be analyzed by five experts using the mean, standard deviation, and content analysis. The instructional management plans and the model effectiveness evaluation form were also analyzed using the IOC index, reliability coefficient, and content analysis. The third phase was the effectiveness evaluation of the developed model. The research sample consisted of Mathayom Suksa I students in two intact classrooms obtained by cluster sampling. Then students in one classroom were randomly assigned as the experimental group to learn under the developed model; students in the other classroom, the control group to be taught by conventional teaching. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. Research findings were as follows: 1. The survey results of Mathayom Suksa I students’ behavior characteristics indicating five minds for the future based on Gardner’s concepts showed that both the overall and by-aspect levels of the students’ five minds for the future, namely, the discipline mind, the synthesizing mind, the creating mind, the respectful mind, and the ethical mind were at the moderate level. 2. The developed science instruction model had the following components: (1) the model rationale; (2) the model objectives; (3) the steps of instruction which comprised four steps, namely, the first step: sharpening of the mind, the second step: provision of experience, the third step: practice and 42 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 development, and the fourth step: synthesized conclusion; and (4) the measurement and evaluation. Evaluation results of appropriateness of each component by the experts showed that all components were appropriate at the high level, with the rating mean of 3.89. 3. The experimental group students’ post-experiment overall and by-aspect rating means of their self-discipline in learning, synthesis thinking ability, creative thinking ability, exhibited respectful behaviors and sympathy for the others, and exhibited ethical behaviors were significantly higher than the counterpart rating means of the control group students at the .05 level. However, learning achievement scores of the two groups were not significantly different. 4. The experimental group students, who were taught with the use of the developed science instruction model, had their post-experiment overall and by-aspect mean scores significantly higher than their pre-experiment counterpart mean scores at the .05 level. Keywords: Instruction model, Science, Five minds for the future
-
พ.ศ. 2557
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รศ.ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รหัสนักศึกษา : 4532100023 นาง มัฎฐวรรณ ลี้ยุทธนานนท์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการ ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 16 คนโดยกลุ่มทดลองดำเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้สร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามรูปแบบปกติ ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แผนการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ค่าวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ระหว่าง .02-.08 และทดสอบความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟ่าของแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน เท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ การตระหนักรู้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การกำหนดปัญหา และการตั้งสมมติฐาน การแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา การปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการยอมรับข้อสรุปของดำเนินการแก้ปัญหา 2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างวิจารณญาณหลังการได้รับการสอนตามรูปแบบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนของกลุ่มทดลอง อยู่ในระดับมาก โดยมีวิธีการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การตั้งคำถาม การสะท้อนคิด การสืบค้นข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร. วิชัย วงศ์ใหญ่
รหัสนักศึกษา : 4532100015 นาย กิตติคุณ รุ่งเรือง
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ
Development of Thai History Curriculum for International Program Students
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
รหัสนักศึกษา : 4532100080 นาง ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี สำหรับจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา
Development of an Integrated Learning Model on Local Wisdom of Suphan Buri for Instruction in the Primary Level Social Studies, Religion and Culture Learning Area
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รหัสนักศึกษา : 4532100000 ว่าที่พันตรี พสิษฐ์ พึ่งเดช
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำทางวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
The development of training curriculum potentcail and capacity building for teachers group leaders for the Teachers to enhance their career and technology department in the secondary educational service area office 10
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1184/2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล
ผศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผศ.ดร. พูนทรัพย์ นาคนาคา
ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น
รหัสนักศึกษา : 4532100031 นาง จุฑารัตน์ ขอเชื้อกลาง
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารายวิชาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล
Development of the ASEAN Studies Course in the Foreign Language (English) Learning Area of School-Based Curriculum for Upper Secondary Students in World Class Standard Schools
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร. ประจวบจิตร ธรรมประทีป
ผศ.ดร. ชนาธิป พรกุล
รหัสนักศึกษา : 4532100023 นางสาว จำริต กำจาย
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการใช้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of a Learning Management Model to Enhance Critical Thinking and Reasoning Ability for Prathom Suksa III Students
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
อ.ดร. ประมวล ศิริผันแก้ว
รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
รหัสนักศึกษา : 4532100106 นาง วาสนา ด้วงรอด
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และทักษะการคิดขั้นสูงในวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Development of an Instructional Model to Enhances Conceptual Understanding and Higher Order Thinkings in Physica of Mathayom Suksa Students
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล
ผศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
อ.ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น
รหัสนักศึกษา : 4532100114 นาย สรรเสิญ เลาหสถิตย์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of an Instructional Model in English Course Using Computer Assisted Language Learning (CALL) with Peer Interaction Activities for Prathom Suksa III Students
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
รศ.ดร. อรุณี หรดาล
รหัสนักศึกษา : 4532100049 นางสาว นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้
A development of the elderly study course for undergraduate students in the institutions of higher education in three southern border provinces
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
ผศ.ดร. สุวรรณี ยหะกร
ผศ.ดร. อภิรักษ์ อนะมาน
ผศ.ดร. ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
ศ.ดร. สุจริต เพียรชอบ
รหัสนักศึกษา : 4532100098 นาง วัชราภรณ์ วัตรสุข
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มพหุวัฒนธรรม
School – Based Curriculum Development in the Thai Language, Learning Area at the Elementary Education Level for Multicultural Schools
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง โครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
รศ.ดร. อรุณี หรดาล
รศ.ดร. พัชรี ผลโยธิน
อ.ดร. วรนาท รักสกุลไทย
อ.ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
The Development of a Parent Education Model Based on Participatory Process to Enhance Emotional Quotient of Preschool Children
พ.ศ. 2556
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง สอบโครงการ
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
2630/2556
4333/2556
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ผศ.ดร. ดรุณี จำปาทอง
รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
รหัสนักศึกษา : 4542100039 นาย สมหวัง ชัยตาล
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เพื่อเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาเซียน
The Development of a Training Program for Social Studies Teachers to Enhance Their Learning Management Competencies on ASEAN Studies
พ.ศ. 2556
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง สอบโครงการ
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
1934/2556
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร. ดวงเดือน พินสุวรรณ์
อ.ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ
ผศ.ดร. จุมพล พูนภัทรชีวิน
รหัสนักศึกษา : 4542100054 นางสาว หรรษา ทับสี
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาพอนาคตของหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษหน้า
The Scenario of Science Curriculum and Instruction for the Lower Secondary Education Level to Enhance the Quality of Students in the Next Decade
พ.ศ. 2556
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
4332/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
4332/2556
2590/2557
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
ผศ.ดร. ดรุณี จำปาทอง
ผศ.ดร. สุวรรณี ยหะกร
ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
รหัสนักศึกษา : 4542100013 นางสาว วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้กระบวนการภาคีเครือข่าย
Development of a School-Based Curriculum toward ASEAN Community Model with the Use of Partnership Process
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง สอบโครงการ
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
1934/2556
คำสั่ง สอบโครงการ
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
รศ.ดร. นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล
รหัสนักศึกษา : 4532800044 นาย อรรถพล ม่วงสวัสดิ์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาทางไกล
นายอรรถพล ม่วงสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการสอนเสริมภาษาอังกฤษผ่านเว็บสำหรับสาขาวิชาธุรกิจการบินในระดับอุดมศึกษา Development of a Web-Based English Supplementary Teaching Model for Airline Business Program in Higher Education
Development of a Web-Based English Supplementary Teaching Model for Airline Business Program in Higher Education
พ.ศ. 2555
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
ผศ.ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ศ.ดร. สุมาลี สังข์ศรี
รศ.ดร. ธนิศ ภู่ศิริ
รหัสนักศึกษา : 4532800036 นาย สินสมุทร บุญมา
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาทางไกล
การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนการสอนทางไกล สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Development of a Learner Support System in Distance Instruction for Rajabhat University
พ.ศ. 2556
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
971/2555
83/2556
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
-
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
ศ.ดร. สุมาลี สังข์ศรี
รศ.ดร. สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
รหัสนักศึกษา : 4532800010 นางสาว กนกศรี จาดเงิน
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาทางไกล
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องทักษะการประเมินผู้ป่วยจิตเภทและความผิดปกติทางอารมณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
Development of a Web-Based Training Model on Skills for Assessment of Schizophrenia and Mood Disordered Patients for Community Public Health Personel
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1158/2555
2546/2556
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
มีการเปลี่ยนหัวข้อ
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
ผศ.ดร. วัลภา สบายยิ่ง
รศ.ดร. นิรนาท แสนสา
รหัสนักศึกษา : 4552500045 นาง ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
โมเดลเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
A Causal Model of Caring Behavior of Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing of Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
4474/2556
1837/2557
4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
-
-
-
4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
-
-
4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
-
-
4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
ผศ.ดร. อภิรักษ์ อนะมาน
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รหัสนักศึกษา : 4552100036 นาย ปรภัสร์ มาสะอาด
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านการสื่อสารด้วยภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Development of an Instructional Model to Enhance Learning Competency Focusing on Language Communications of General Educational Courses for Undergraduate Students
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
17 กันยายน พ.ศ. 2557
3129/2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
รศ.ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รศ.ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย
รหัสนักศึกษา : 4542700051 นาย สุรศักดิ์ ปาเฮ
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการสอนแบบภควันตภาพ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Development of an Instructional System in Ubiquitous Learning on the Information Technology and Communications Subject for Upper Secondary Level Students
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
2833/2556
4149/2556
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
-
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
รศ.ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย
ผศ.ดร. ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
รหัสนักศึกษา : 4542700036 นาย วชิระ พรหมวงศ์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิงภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
Development of a Local Wisdom-Based Instructional System for Primary Education Students
-
พ.ศ. 2556
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
459/2556
1365/2556
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
ผศ.ดร. ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
รศ.ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รหัสนักศึกษา : 4542700010 นาย ถุงทอง ฉัตรชัยเวช
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่องการปฏิบัติต่อผู้โดยสารพิการที่เดินทางทางอากาศสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Development of a Distance Training System via Computer Network on Handling of Disabled Passengers in Air Travel for Cabin Attendants
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1759/2556
2478/2556
19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
-
-
19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
รศ.ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
รศ.ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รหัสนักศึกษา : 4542700028 นาง นพมาศ ธรรมประสิทธิ์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
The Development of a Web-Based Blended Instructional System Using the Inquiry Learning Technique in English Language Subject for Lover Secondary Students
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คำสั่งโครงการ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
459/2556
2180/2556
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
รศ.ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
รศ.ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย
รหัสนักศึกษา : 4552700033 นาย นริศ มณีโรจน์
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงสถานการณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา
The Development of an Instructional System Using Situation – Based Learning via Social Network for Undergraduate Students of the Faculty of Business Administration in Higher Education Institutions
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3 กันยายน พ.ศ. 2557
2879/2557
-
-
-
-
3 กันยายน พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
รศ.ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ผศ.ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์
รหัสนักศึกษา : 4552700058 นาย พัฒนา ทองคำ
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการนิเทศการสอนผ่านเครือข่าย สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
The Development of an Instructional Supervision System via Network for Teachers under Primary Education Service Area Offices in the Lower Southern Region
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2706/2557
-
-
-
-
20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
ผศ.ดร. ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
รศ.ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย
รหัสนักศึกษา : 4552700025 นาย นภสินธุ์ เสือดี
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบสนับสนุนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านระบบเครือข่าย สำหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
Development of a Supporting System for Supervision of Teacher Professional Experience Practicum for the Faculty of Education of Western Region Rajabhat Universities
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
17 กันยายน พ.ศ. 2557
3129/2557
-
-
-
-
17 กันยายน พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร. ดวงเดือน พินสุวรรณ์
รหัสนักศึกษา : 4552100010 นาง กานต์ธิดา บุญมา
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Development of an Instructional Model for Enhancing Cognitive Skills Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education for Undergraduate Students
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
3316/2557
-
-
-
-
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
ผศ.ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ผศ.ดร. อภิรักษ์ อนะมาน
รหัสนักศึกษา : 4552100044 นางสาว พัชรินทร์ อินเถื่อน
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ด้านการอ่าน
The Development of a Spelling Instruction Model for Dyslexic
พ.ศ. 2557
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
17 กันยายน พ.ศ. 2557
3129/2557
-
-
-
-
17 กันยายน พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
รศ.ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย
ผศ.ดร. ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
รหัสนักศึกษา : 4552700017 นางสาว กนกพร สุขสาย
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยโครงงานและการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Development of a Blended Instructional System for Project Based and Collaboration Learning for Upper Secondary Level Students
-
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2591/2557
-
-
-
-
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
ผศ.ดร. วัฒนา มัคคสมัน
รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล
ผศ.ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี
รศ.ดร. ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
รหัสนักศึกษา : 4502100045 ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ
ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Integrated Teaching Model with Provision of Experience Based on the Constructivist Concepts to Develop Analytical Thinking and Learning Achievement of Prathom Suksa 3 Students
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555
งานวิจัยสมบูรณ์
อนุมัติจบ
-
คำสั่ง อ.ที่ปรึกษา/หัวข้อ
คำสั่ง สอบโครงการ
3 มิถุนายน พ.ศ. 2552
531/2552
4059/2553
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
-
-
-